23 januari kl. 18.00 TEKNIK: Färgfilmsframkallning – TECHNIQUE: Color film development

Teknik:
Vi kör en repris på det populära mötet i höstas. Vi använder klubbens sous vide-utrustning och framkallar C-41-filmer. Ta gärna med dig några rullar så kör vi så mycket vi hinner.

ENGLISH

Technique:
We run again the popular meeting we had in Autumn. We will use the clubs sous vide equipment and will develop C-41 films. Bring some of your rolls and we will develop as many as we have time to.

16 januari kl 19.00 Månadsmöte – Month meeting

Vi startar terminen med ett månadsmöte. Information och fotomingel.
Tematävling på temat HÖFTSKOTT. Ta med EN bild.
Nytt för vårterminen är att vi avdelar tid för att vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

We start Spring term with a month meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme HIP SHOT. Bring ONE picture.
New this Spring is that we reserve time when anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

NYHET 2019 – NEW 2019

Nästa år kommer varje bildtävling på månadsmöten att vara en TEMA-tävling. Vi kör med en bild per deltagare och poängutdelningen som vi haft på våra TEMA-tävlingar, d v s 10p till vinnaren, 5p till tvåan och 3p till trean.
Första månadsmötet den 16 januari har temat HÖFTSKOTT

ENGLISH

Next year every picture contest at month meetings will be a THEME contest. We will run with one picture per participant and point rewards as earlier on Theme contests, that is 10p to the winner, 5p to the second and 3p to the third.
First month meeting at 16 January will have the theme HIP SHOT

Aktivitetsgrupper – Activity groups

Någon form av aktivitetsgrupper har några föreslagit. Styrelsen ställer sig MYCKET positiv till denna idé men tänker inte starta några från styrelsen. Alla medlemmar kan starta en grupp, tillfälligt eller mer permanent. Skriv om din idé till aktivitet på Facebook eller maila den till sekreteraren så kommer den upp på hemsidan. Inriktningen bestämmer ni själva.

English

Some sort of activity groups have been suggested by some members. The board is VERY positive  to the idea but will not organise anything from the board. All members can start a group, temporary or more permanent. Write about your idea on Facebook or mail the secretary that will put it up at the home page. YOU decide yourself what it is about.

Behov av introledare – Need for intro leaders

Vi har brist på ledare till introkurserna och söker därför flera som kan ställa upp. Alla som har jobbat i mörkrummet är potentiella kursledare. Kom ihåg att en kurskväll belönas med två st svartvita filmer i format 120 eller 135. Anmäl er till Brice Etienne. Introkurserna återupptas efter den 1 april.

English

We lack some leaders for the intro courses and seeks some more to engage in the task. All that has been working in the darkroom are potential leaders for the course. Please have in mind that one session is awarded with two rolls of 120 or 135 black and white film. Apply to Brice Etienne. The intro courses are resumed after 1 April.

5 december kl 19.00 Månadsmöte – Month meeting

Månadsmöte med info, bildtävling och fotomingel. Nya medlemmar som betalat medlemsavgiften före 1 december är välkomna.
Kameraloppis i slutet av mötet.

Month meeting with info, picture contest and photo mingle. New members that paid the member fee before 1 December are welcome.
Camera flea market at the end of the meeting.

Välkomna – Welcome

MEDLEMSSTOPP – MEMBERSHIP STOP

Styrelsen har beslutat att inte acceptera nya medlemmar fr o m 1 december 2018. Det går bra att ansöka om basmedlemskap (300 kr för resten av året inklusive 2019) fram till dess. Sedan är det ovillkorligen stopp. Om du blir basmedlem nu kan du uppgradera till silvermedlem (med mörkrumsaccess) efter den 1 april 2019 och gå introduktionskursen.

ENGLISH

The board have decided not to accept new members as of 1 December 2018. It is ok to apply for a basic membership (300 kr for the rest of  the year including 2019) until then. Then there is an unconditional stop. If you apply for a basic membership now you can upgrade to a silver membership (with darkroom access) after the 1st of April and take  the introduction course.

SENASTE NYTT – BREAKING NEWS

Fr o m måndag den 12 november  kommer inga nya introkurser att hållas. De som redan är planerade kommer att genomföras t o m december.  Introduktionskurserna kommer att återupptas den 1 april 2019.

ENGLISH

As of Monday 12 november we will stop all new intro courses. The planned courses will be performed until they are finished in december. Introduction courses will be resumed as of 1 April 2019.