Kallelse till ÅRSMÖTE – Notice for ANNUAL MEETING

20 mars   Kl 18.30
Plats: Polhemsgatan 38

Dagordning.

§.1 Mötet öppnas
§.2 Val av mötesordförande
§.3 Val av mötessekreterare
§.4 Fastställande av röstlängd för mötet
§.5 Val av protokolljusterare och rösträknare
§.6 Fråga om årsmötet har utlyst på rätt sätt
§.7 Fastställande av dagordning
§.8 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
§.9 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse( balans och resultaträkning )
§.10 Föredragning av revisionsberättelse
§.11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
§.12 Val av ordförande för en tid av 1 år
§.13 Val av ledamöter.
§.14 Val av revisor för ett år
§.15 Val av valberedning 2 personer
§.16 Val av övriga funktionärer i föreningen
§.17 Behandling av styrelsens förslag samt inkomna motioner
§.18 Övriga frågor
§.19 Mötet avslutas

SERVERING