Medlemsavgift 2019 – Member fee 2019

Sista datum för att betala medlemsavgift för 2019 är den 28 februari. Den som inte betalat då får en hård exit på sitt nyckelkort. Om betalning kommer in senare går det att ordna nyckelkort igen. Alla medlemmar som inte betalar senast angivet datum hamnar på en exitlista och förlorar tillgång till Facebookgruppen. Sen betalning ger dig naturligtvis tillgång till Facebook igen. Se avgifterna här

English

The last date to pay the member fee  for 2019 is on February 28. Those who do not pay by then will have a hard exit on their key cards. If you pay later, you will have to apply for a key card once again. All members that do not pay in time will be added to an exit list and will lose access to our closed group on Facebook. Late payment will of course give you the Facebook access back. Find the fees here

6 Feb 19.00 Månadsmöte – Month meeting

Månadsmöte. Information och fotomingel.
Tematävling på temat SNÖ. Ta med EN bild.
Nytt för vårterminen är att vi avdelar tid för att vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

Month meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme SNOW. Bring ONE picture.
New this Spring is that we reserve time when anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

23 januari kl. 18.00 TEKNIK: Färgfilmsframkallning – TECHNIQUE: Color film development

Teknik:
Vi kör en repris på det populära mötet i höstas. Vi använder klubbens sous vide-utrustning och framkallar C-41-filmer. Ta gärna med dig några rullar så kör vi så mycket vi hinner.

ENGLISH

Technique:
We run again the popular meeting we had in Autumn. We will use the clubs sous vide equipment and will develop C-41 films. Bring some of your rolls and we will develop as many as we have time to.

16 januari kl 19.00 Månadsmöte – Month meeting

Vi startar terminen med ett månadsmöte. Information och fotomingel.
Tematävling på temat HÖFTSKOTT. Ta med EN bild.
Nytt för vårterminen är att vi avdelar tid för att vem som helst kan dela med sig av något. Varje bidrag bör vara 5-15 minuter långt. Presentera något du har gjort, en bra fotobok, rekommendera en utställning, en kamera du har eller något annat fotografiskt.

ENGLISH

We start Spring term with a month meeting. Information and photo mingle.
Theme contest on the theme HIP SHOT. Bring ONE picture.
New this Spring is that we reserve time when anyone can share something. Each contribution should last 5-15 minutes. Present something you have done, a photo book, recommend an exhibition, a camera you have or something else within photography.

NYHET 2019 – NEW 2019

Nästa år kommer varje bildtävling på månadsmöten att vara en TEMA-tävling. Vi kör med en bild per deltagare och poängutdelningen som vi haft på våra TEMA-tävlingar, d v s 10p till vinnaren, 5p till tvåan och 3p till trean.
Första månadsmötet den 16 januari har temat HÖFTSKOTT

ENGLISH

Next year every picture contest at month meetings will be a THEME contest. We will run with one picture per participant and point rewards as earlier on Theme contests, that is 10p to the winner, 5p to the second and 3p to the third.
First month meeting at 16 January will have the theme HIP SHOT

Aktivitetsgrupper – Activity groups

Någon form av aktivitetsgrupper har några föreslagit. Styrelsen ställer sig MYCKET positiv till denna idé men tänker inte starta några från styrelsen. Alla medlemmar kan starta en grupp, tillfälligt eller mer permanent. Skriv om din idé till aktivitet på Facebook eller maila den till sekreteraren så kommer den upp på hemsidan. Inriktningen bestämmer ni själva.

English

Some sort of activity groups have been suggested by some members. The board is VERY positive  to the idea but will not organise anything from the board. All members can start a group, temporary or more permanent. Write about your idea on Facebook or mail the secretary that will put it up at the home page. YOU decide yourself what it is about.

Behov av introledare – Need for intro leaders

Vi har brist på ledare till introkurserna och söker därför flera som kan ställa upp. Alla som har jobbat i mörkrummet är potentiella kursledare. Kom ihåg att en kurskväll belönas med två st svartvita filmer i format 120 eller 135. Anmäl er till Brice Etienne. Introkurserna återupptas efter den 1 april.

English

We lack some leaders for the intro courses and seeks some more to engage in the task. All that has been working in the darkroom are potential leaders for the course. Please have in mind that one session is awarded with two rolls of 120 or 135 black and white film. Apply to Brice Etienne. The intro courses are resumed after 1 April.